Reichiaans Ademwerk

 

Reichiaans Ademwerk is een vorm van Lichaamsgerichte therapie. Hierbij wordt het lichaam gebruikt als ingang. In het verleden verkrampte het lichaam om zich staande te houden in akelige en angstige situaties. Al deze pijnlijke herinneringen liggen in het lichaam opgeslagen in de vorm van fysieke spierpantsers. Deze pantsers kunnen er uit zien als een verharding in de spier-en bindweefsels of als een zacht kussen , maar ook als over-of ondergewicht. Met Reichiaans Ademwerk wordt over het algemeen gebruik gemaakt van adem, beweging en geluid. Door intensief te ademen, erbij te bewegen en geluid te maken wordt het lichaam geactiveerd emoties en gevoelens die gepaard gaan met oude angstige situaties te uiten en los te laten.

Of het nu gaat om emotionele pijn, boosheid, angst, verdriet, plezier, verlangens, gedachten, of wat dan ook, als het kan worden toegelaten, als het er mag zijn, sterker nog het is er, daarom mag het er zijn, krijgt het een plek. Op die manier is het mogelijk om oude frustraties die soms onder het bewustzijnsniveau een eigen leven zijn gaan leiden te verwerken. Dit kan een pijnlijk moment zijn maar tegelijkertijd ook vreugdevol. Het lichaam ontspant wordt zachter en transparanter waardoor de levensenergie weer  beter kan doorstromen. Dit kan een gevoel geven van een bruisende vitaliteit die zich over het gehele lichaam verspreidt. Wat 100 therapeutische gesprekken niet kunnen kan soms één Reichiaanse sessie.

Pantsers

Ieder mens neemt in de loop van de jaren een bepaalde houding aan, een afweerhouding. Reich noemde dit een pantser. Dit pantser biedt bescherming tegen situaties die ons angstig maken of pijn bezorgen. Jammer genoeg kan wat eerst bescherming bood ons later in grote mate beperken. Een pantser ontstaat wanneer een kind in zijn natuurlijke activiteit wordt geremd. Wanneer er echter geen andere uitlaatklep voorhanden is zal het zijn primaire impulsen moeten onderdrukken .Dit onderdrukken gebeurt door spieren te spannen. Loopt de spanning op dan leidt dit tot verkramping van spieren, zodat deze niet meer kunnen ontspannen. Die verkramping zet zich als het ware vast .De meeste mensen hebben de neiging om alles vanuit die verkramping te benaderen.Vandaar uit zal iemand bijvoorbeeld zijn gevoelens van liefde afgemeten, bedachtzaam en gecontroleerd uitdrukken. Maar het strekt zich niet alleen uit tot dit voorbeeld.Want uiteindelijk wordt alles wat wij een probleem noemen veroorzaakt door die verkramping. Globaal wordt dit een pantser genoemd. Bij Reichiaans Ademwerk wordt gewerkt met de zeven pantsers. Het is een krachtige methode om ‘bevroren’ lichaamspantsers te laten ‘ontdooien’ en de energie weer vrij te laten stromen Met ademen, bewegen, aanraken en geluid maken word je uitgenodigd je lichaam te bevrijden van belemmerende verkrampingen. Waardoor de oorspronkelijke levenslust weer terug kan keren.

De geschiedenis

Wilhelm Reich, de grondlegger van de hedendaagse lichaamsgerichte psychotherapie, was een eigenzinnige leerling van Freud. Bij Freud lag het accent op het verbale, zijn clienten konden eindeloos met hem over hun problemen praten, maar konden nooit de diep gewortelde pijn verwerken. Reich was aanvankelijk op dezelfde manier bezig als zijn leermeester. Maar tijdens de gesprekken met zijn clienten nam hij subtiele lichamelijke blokkades waar, die herinneringen in het onderbewuste vastlegden. Hij nam waar dat iedere persoonlijkheid een specifiek ademhalingspatroon heeft om verdrongen gevoelens in het onderbewuste verborgen te houden. Voorts heeft hij in zijn onderzoek naar onze energiehuishouding een brug geslagen tussen psychotherapie en natuurwetenschap. Hij ontdekte dat er een direct verband bestaat tussen onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en onze energiehuishouding. Dat er een samenhang is tussen een chronisch energietekort en bepaalde psychische symptomen, zoals bijvoorbeeld depressies. Reich wordt gezien als degene die de ontdekkingen van Freud heeft uitgebreid door het lichaam , beweging, emotionele expressie en interactie in het therapeutische werk in te brengen

Adem & Energie

Niets is zo belangrijk voor onze energievoorziening als de ademhaling. Want met ademen wordt niet alleen zuurstof door ons lichaam getransporteerd, maar ook energie. Die energie gaat op een subtiele wijze als een stroom door ons heen. Wanneer we volledig ademen is er een volledige doorstroming van energie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van ons volledig levenspotentieel. Onvolledig ademen daarentegen beperkt ons leven. Is er een volledige doorstroming van energie, dan zijn we volledig in contact met ons gevoel. Maar willen we niet in contact zijn met ons gevoel dan blokkeren we onze ademhaling en daarmee de energiestroming. Bijvoorbeeld tijdens pijnlijke gebeurtenissen in ons leven. Op zo’n moment heeft ons lichaam het vermogen om datgene wat te pijnlijk is, te onderdrukken. Het werpt een barricade op om erger te voorkomen. Waardoor de vrije energiestroom geblokkeerd wordt. Wanneer de energie niet meer stroomt, wordt het pijnlijke gevoel niet meer waargenomen. Dat betekent overigens niet dat het verdwenen is. Het pijnlijke gevoel wordt namelijk opgeslagen als een lichaamsherinnering in het onderbewuste. Maar het zet zich ook vast ook in het bindweefsel en de spieren en belemmert ons zo om volledig te ademen. Op deze wijze sluiten we ons af voor ons gevoel. Wanneer er een permanente pijnlijke situatie is die we willen vermijden zullen we ons permanent afsluiten.
Voor meer publicaties over de ademhaling Klik hier!

Opladen & Ontladen

Opladen (inspanning) is een naar binnen gerichte beweging en ontladen (ontspanning) een naar buiten gerichte beweging. Deze tegenpolen geven een pulserende beweging van contractie en expansie.In principe is inademen een vorm van opladen en uitademen een manier van ontladen. Wanneer de natuurlijke balans tussen deze polen wordt verstoort ontstaat een blokkade. Ontlading kan alleen plaatsvinden als daar energie voor beschikbaar is. Die energie wordt aangemaakt door het opladen (inademen). Met het inademen wordt energie opgewekt en getransporteerd naar de plek waar ze voor ontlading nodig is. Zowel oplading als ontlading gaat gepaard met energiestromingen zowel langs de voor-en achterzijde van het lichaam. De voorzijde staat voor tederheid en de achterzijde voor agressie. Bij elke ontlading zijn beide gevoelens vertegenwoordigt. Opladen geschiedt door middel van de ademhaling en gronding. Dit gaat gepaard met een opgaande beweging, waarbij de ademhaling zich verdiept en het lichaam opgewonden raakt. Bij het ontladen maakt men gebruik van adem, beweging en geluid.. Een ontlading heeft een neerwaartse beweging, die wordt afgegeven aan de aarde. Hoe langer men het ontladen uit kan stellen des te groter de ontlading wordt ervaren

Segmenten & Karakter

Reich ontdekte de samenhang tussen de lichaamshouding van iemand en diens karakter. Hij deelde het lichaam op in zeven gebieden. Deze indeling heeft veel weg van die van het chakrasysteem, hoewel het hier om bio-energie gaat. Hij noemde deze gebieden segmenten. Elk segment bevat spiergroepen,die, als ze ontspannen zijn, energie-impulsen door het lichaam laten stromen. Maar het lichaam heeft ook het vermogen om datgene wat te pijnlijk is te verdringen. Het doet dat door de spieren van het betreffende segment samen te knijpen, waardoor de energiestroom in dat gedeelte onderbroken wordt. Als de bio-energie niet meer stroomt wordt het pijnlijke gevoel niet langer meer waargenomen .Wordt het samengeknepen segment chronisch dan kan dit resulteren in een bepaalde lichaamshouding.We houden daar onze spieren continue krampachtig vast en durven in dat gebied nauwelijks meer te ademen. Alle chronisch samengeknepen segmenten bevatten elk een deel van ons karakter, te samen vormen zij een bepaalde karakterstructuur. Vandaar dat men dit een karakterpantser noemt. Met karakter wordt bedoeld de manier hoe we veelal met onszelf en de omgeving omgaan. Onder pantser wordt verstaan de samentrekking van het spierstelsel

De vijf karakterstructuren

Het model van de karakterstructuren van Reich geeft inzicht in hoe je als kind pijnlijke ervaringen tracht te vermijden. Fysieke en emotionele gebeurtenissen in de beginperiode van je leven zorgen er voor dat je strategieen ontwikkelt om zo pijnloos mogelijk te overleven. Deze strategieen worden na verloop van tijd onbewust. Dat wil zeggen dat je in je latere leven niet eens meer op het idee komt dat je ook anders zou kunnen reageren. Bepaalde jeugdtrauma’s en pijnlijke gebeurtenissen leiden tot specifieke karakterstructuren. Een karakterstructuur bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, standpunten en gedragspatronen. Het is een noodmaatregel van elk kind om zo goed mogelijk uit de strijd te komen Op basis van deze karakterstructuren is je gedrag en geschiedenis beter te begrijpen. Karakteranalyse is van oorsprong gebaseerd op onderzoek naar psychische afwijkingen, vandaar die afschuwelijke benamingen. Expliciet gebruik van de karakterstructuren kunnen een stempel op iemand drukken, of je in een hokje plaatsen. Bovendien zou iemand dan alles weten over zijn stoornissen, maar niets over zijn mogelijkheden. Toen ik voor het eerst vernam dat ik masochistische trekken had, dacht ik dat er goedl wat mis met mij was. Gelukkig hoorde ik daarna dat ieder mens een karakterstructuur heeft. Om dit te voorkomen is het beter om karakteranalyse impliciet te gebruiken. Daarnaast moet iemand zelf ontdekken hoe hij in elkaar zit, welke mogelijkheden hij heeft en waar zijn kracht ligt
Klik hier voor mijn site over de karakterstructuren

Het vermijden van pijn

We zijn nauwelijks in staat ons lichaam te voelen. Is dit wel het geval dan is dit veelal als het pijn doet. Maar we willen ons lichaam niet voelen als het pijn doet. Precies om die reden gebruiken we pijnstillers. Maar ondanks het gebruik van pijnstillers blijft de pijn nog steeds op de achtergrond aanwezig. Alleen voelen we het niet meer. De pijn is dus niet verdwenen, want ons lichaam bewaart die pijn. Dit geldt evenzeer voor psychische pijn. Ook al doen we er alles aan om ze te ontkennen, de pijn wordt opgeslagen en wacht geduldig tot ze weer wordt aangeraakt. Zo is ons lichaam een opslagplaats geworden voor alle pijn en ervaringen die er nooit hebben mogen zijn.. Een opslagplaats voor chemisch afval. Maar net zoals chemisch afval kan pijn worden verplaatst, verpakt, begraven en vergeten, maar op een dag borrelt het weer naar de oppervlakte van ons leven. En meestal nog giftiger voordat we het dumpten. Dan zien we dat we onszelf voor de gek hebben gehouden . Want aan pijn kunnen we niet ontsnappen. We kunnen er voor weglopen, maar het komt ons achterna Vaak komt het dan te voorschijn in de vorm van een depressie, een ziekte, relatieproblemen, enzovoort.

Het zoeken naar genot

Iedereen is op zoek naar genot. Voor ons is genot de zin van het leven., de reden van ons bestaan, de drijfveer van onze handelingen, de beloning van onze inspanningen, de troost na onze mislukkingen.. We zijn dus voortdurend op zoek naar een toestand. waarin we ons beter voelen. Maar genot is nooit in dit moment. Het leeft altijd in het verleden of in de toekomst. Toch koesteren we de gedachte eraan en zien er voortdurend naar uit. We doen er van alles aan om ons verlangen te bevredigen. Maar het eigenaardige van genot is dat we nooit bevredigd zijn. Soms zijn we weleens verzadigd, maar nooit bevredigd De volgende dag, het volgende uur, het volgende moment, willen we het weer. En het liefst, vaker, beter of sterker. Er is een constante prikkel naar zoetigheid, nicotine, alcohol, eten, drugs, seks, cafeine, slaappillen, enzovoort. Ons lichaam snakt er naar, maar we zijn nooit bevredigd, er komt nooit een eind aan. Hoeveel genot we ook ervaren, het is nooit genoeg. Daarom zijn we altijd bang dat we niet zullen krijgen wat we willen. Het zoeken naar genot is een pijnlijke zaak. Zodra we het vinden kunnen we er nauwelijks nog van genieten, omdat we zo snel mogelijk weer op zoek gaan naar meer. Genot is heel erg pijnlijk. Het chemische afval gaat pruttelen en begint een opwaartse beweging te maken.

Waarom Reichiaans Ademwerk?

De traditionele geestelijke gezondheidszorg houdt zich vooral bezig met de uiterlijke verschijningsvorm. Als je weer netjes in het gareel loopt en je je niet meer problematisch gedraagt, verklaren ze je voor genezen. Dat je onder deze uiterlijke aanpassing je nog steeds uiterst belabberd voelt willen ze over het algemeen niet weten. Want er is immers niets meer aan de hand ! Dat jouw problematiek vaak een uiting is van een zoektocht naar de kern van je wezen, komt in de traditionele geestelijke gezondheidszorg niet of nauwelijks aan de orde. De lichaamsgerichte therapievormen die ik gebruik streven geen aanpassing in compromissen na, maar helpen jou je eigen potentieel te ontwikkelen. Zo kan Reichiaans Ademwerk je helpen je blokkades te laten smelten, je harnas langzaam maar zeker af te leggen en je eigen innerlijke waarheid naar buiten toe te gaan leven. Het zal je voortdurend aanmoedigen om je eigen weg te gaan en geleidelijk aan steeds meer mogelijkheden creeeren om een liefhebbend, bewust en levendig mens te zijn.

Voor wie?

Reichiaans Ademwerk is voor een ieder die:
· Zich regelmatig onverschillig of oppervlakkig voelt.
· Meer gevoel wil ervaren
· Vage psychosomatische klachten heeft.
· Het contact met zijn gevoel is kwijtgeraakt
· Zichzelf beter wil leren kennen
· Regelmatig in dezelfde beperkende gewoonten verzandt
· De kwaliteit van zijn leven wil verbeteren
· Ontevreden is over zijn leven en een nieuwe koers wil gaan varen
· Meer uit het leven wil halen
· Verdieping in zijn leven zoekt
· Is vast gelopen in werk, relatie, huwelijk, enzovoort
· Bezig is met overleven inplaats van leven

Mijn praktijk

Mijn praktijk heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Ik mag me verheugen in een gestaag toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting om dit werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Alle methoden die ik gebruik zijn schitterende groeivormen die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kunnen geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Alle methoden zijn er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid.

Individuele begeleiding

Individuele sessies zijn een goede manier om aan jezelf te werken. Na een orientatiegesprek vormen jouw ontwikkeling of hulpvraag het vertrekpunt van een aantal sessies die wij in dit gesprek zijn overeengekomen. Aangezien Reichiaans ademwerk een proces is, zal een reeks van sessies meestal noodzakelijk zijn. De frequentie van de sessies is afhankelijk van jouw wens en zal altijd in overleg met jou zijn. Een frequentie van één sessie per 1- 4 weken is gebruikelijk. Dit geldt in principe ook voor het aantal sessies die nodig zijn, hier speelt echter ook jouw inzet en motivatie een belangrijke rol. Elke ademsessie bestaat uit een voorgesprek, waarbij je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna een ontspanningsgedeelte en de ademsessie die voornamelijk gericht is op het verwerken, accepteren en loslaten van 'oud zeer'. Daarna volgt nog een nagesprek waarbij het gaat over wat voor jou de essentie was van de sessie. Indien nodig wordt psychologisch werk toegepast en/of ondersteunende oefeningen als huiswerk meegegeven die je proces helpen te voltooien

Even voorstellen

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de Reichiaanse- en transpersoonlijke therapie.  Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk is gebaseerd op het baanbrekende werk van Wilhelm Reich, en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Praktijkinformatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres.  Email: willemovervliet@gmail.com INGbank NL07INGB0005758493. In mijn praktijk geef ik voornamelijk voorlichting,individuele sessies,groepswerk, bijscholing, supervisie en een verschillende beroepsopleidingen. Het telefoonnummer van de praktijk is 0646450848. Alle telefonisch contact loopt via dit  nummer.  Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45) als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid
Klik hier om de locatie van mijn praktijk te bekijken

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jouw hulpvraag en/of wens duidelijk te krijgen. Goede afstemming van jouw vraag en/of wens en mijn aanbod is daarbij belangrijk. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of we beiden het gevoel hebben dat ik jou iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar een aantal sessies aangaan, in principe minimaal drie. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Ondanks dat Bevrijdend-Ademwerk vergeleken bij sommige andere therapieen snel werkt, heb ik in mijn langdurige praktijkervaring inmiddels ondervonden dat er meestal tien sessies nodig zijn om datgene wat in het verleden onverteerbaar is gebleken te verwerken. Het blijkt niet mogelijk te zijn alles tegelijk te verwerken. Je verwerkt in elke sessie een gedeelte, een laagje. Iedere sessie is steeds weer nieuw, je laat elke keer weer omhoog komen, wat omhoog komt. En ieder stukje wat omhoog komt zou je kunnen omschrijven als een onverteerd stukje in psyche wat rijp is om te verwerken. Zo verwerk je je verleden stukje bij beetje.